Промоция присъединяване към Арес Газ Сандански

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ „ГАЗ-ЕКСПРЕС 2020“

  1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Организатор на промоцията е „Аресгаз” ЕАД. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, промените на които влизат в сила само след предварително публично оповестяване в официалния интернет сайт на „Аресгаз” ЕАД: www.aresgas.bg.

2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията започва от 01.03 (март) 2020 г. и продължава до 30.06. (юни) 2020 г. включително.

3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се провежда чрез центровете за обслужване на клиенти на „Аресгаз ” ЕАД на територията на обособена територия „Мизия”, обособена територия „Добруджа” с включени Община Добрич и Община Търговище и обособена територия „Запад“.

4. УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията е валидна при подписване на договор за присъединяване и доставка на природен газ за битови нужди за физически лица по програма „Газ – експрес“ в периода на промоцията от 01.03.2020 г. до 30.06.2020 г. и присъединяване на съответния обект в срок до 15.09.2020 г.

Програма „Газ – експрес“ представлява газификация на жилища на физически лица, до които е изградена газоразпределителна мрежа по инвестиционни програми на дружеството до 2019 г. включително, за присъединяването на които е необходимо монтиране на газоизмервателно/газоизмервателно и регулаторно табло или разходомер:

Клиентите заплащат 50% от цена за присъединяване – 291.00 лв. с ДДС. Фактическото присъединяване трябва да бъде извършено не по-късно от 15.09.2020 г., удостоверено в двустранно подписан протокол от страните за присъединяване на обекта, в противен случай клиентът заплаща пълния размер на цената за присъединяване. В този случай заплащането на цената за присъединяване се извършва преди фактическото присъединяване на обекта.

5. ОГРАНИЧЕНИЯ

5.1. Условията на промоцията не се прилагат:

За юридически лица, еднолични търговци, частни земеделски производители, лица със свободни професии, използващи природен газ за битови нужди;
За потребители, които ползват природен газ за стопански и индустриални нужди;
За строителните предприемачи и физически лица, извършващи строителство на жилищни сгради с цел продажба;

Клиенти с вече подписани договори за присъединяване от стари инвестиционни програми, които са прекратени, поради виновно неизпълнение на задълженията им. За обекти, находящи се на адреси, включени в инвестиционна програма 2020 на дружеството.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът на Промоцията има право едностранно да прекрати промоцията, като оповести това си решение, както е описано в т.1 на тези правила, ако се появи нарушение или злоупотреба с правилата или при извънредни обстоятелства. Организаторът в такъв случай няма да носи никаква отговорност за понесените загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване.

7. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на промоцията и участниците в същата се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

8. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Правилата на промоцията са на разположение на клиентите в центровете за обслужване на клиенти на „Аресгаз” ЕАД и на електронния сайт на компанията www.aresgas.bg.

Участието в промоцията означава, че лицето приема настоящите правила.